Skip to content

Примеры оценочных средств

Ознакомиться с примерами оценочных средств можно на сайте СПК НОПРИЗ:  https://spk.nopriz.ru/spk/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/primery-otsenochnykh-sredstv/